Kas ir Laboratorija

1.

Nosaukums: SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”

2.

Adrese: Kr. Valdemāra 143/1-46, Rīga, LV-1013 Latvija

3.

Kontaktpersona: Anna Selecka, direktore

4.

Tālrunis: +371 67357363

5.

Fakss: +371 67357366

6.

E-pasts: selecka@laboratory.lv

7.

Reģistrācijas vieta: Rīga

8.

Reģistrācijas gads: 2000

9.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: LV40003518206

10.

Nodarbināto skaits: 5

11.

Iepriekšējās darbības apraksts (darbības sfēra, ilgums u.tml.): SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” jau 16 gadus Latvijā un Baltijā veic sociālos, politiskos, ekonomiskos, kultūras, kā arī mārketinga pētījumus, sniedzot pētījumu izstrādes un realizācijas pakalpojumus kā valsts iestādēm un institūcijām, tā arī komersantiem. Būtisks uzņēmuma darbības virziens ir arī politikas analīze, stratēģiju izstrāde un konsultāciju sniegšana valsts iestādēm un uzņēmumiem. Uzņēmums veic kā kvantitatīvos (telefonaptaujas, interneta aptaujas, anketēšana u.c.), tā kvalitatīvos (fokusa grupas diskusijas, dokumentu analīze, kabineta pētījumi u.c.) pētījumus. Fokusa grupu realizācija tiek nodrošināta dažādās mērķa grupās – gan produktu lietotāju, pakalpojumu izmantotāju, gan arī valsts un pašvaldību iestāžu apmeklētāju u.tml. Uzņēmums nodrošina gan grupu diskusiju dalībnieku rekrutāciju, gan diskusiju moderēšanu, ierakstu atšifrēšanu (transkribēšanu), gan arī iegūtās informācijas analīzi, sagatavojot pētījumu ziņojumus. Veicot fokusa grupu diskusijas, klientiem tiek nodrošināta iespēja tās novērot atrodoties blakustelpā vai arī klientiem tiek sagatavoti grupu diskusiju ieraksti. SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” fokusa grupu diskusiju organizēšanas pakalpojumus izmantojuši: SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums”, SIA „Cido”, AS „Hansabanka”, Swqedbanka, VSIA „Latvijas Vēstnesis”, LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija, LR Finanšu ministrija, Valsts Kanceleja,Lattelecom u.c. Laboratorija ir vienība, kas pamatos izveidoja metodoloģiju un uzrakstīja valsts attīstības stratēģiju Latvija 2030 un kopā ar Reģionālās attīstības ministriju organizēja sabiedriskos forumus Latvija 2030 apspriešanai vairākās Latvijas pilsētās.

12.

Finanšu rekvizīti:

SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”

Reģ. adrese: Kr. Valdemāra 143/1-46, Rīga, LV-1013

PVN Reģ. Nr. 40003518206

Konts IBAN: LV38HABA0001408058039

A/S Swedbank