Laboratorijas projekti

Īstenošanas laiks

Klients

Projekta nosaukums, īss apraksts

2015 Izglītības un zinātnes ministrija Pētījums „Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde”.

Pētījuma ietvaros tika izvērtēti un izstrādāti iespējamie darba ar jaunatni sistēmas attīstības scenāriji Latvijā (esošā finansējuma apjoma ietvaros un ar perspektīvu, ka finansējums jaunatnes jomai palielinās nacionālā mērogā), izvērtēta darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālā kvalifikācija un pienākumu izpildes apjoms un kvalitāte, kā arī izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamiem atbalsta pasākumiem jaunatnes jomā.

2014 Latvijas Darba devēju konfederācija Pētījums „Reģionālās uzņēmējdarbības vides izvērtējums” Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros.

Pakalpojuma mērķis bija veikt pētījumu par reģionālo uzņēmējdarbības vidi Latvijā, izstrādājot un analizējot reģionālo uzņēmumu profilus, izvērtējot priekšnosacījumus starptautiski konkurētspējīgu teritoriju attīstībai reģionos, novērtējot reģionālā sociālā dialoga sekmīgumu, pašvaldību un uzņēmēju sadarbības efektivitāti, kā arī sagatavojot priekšlikumus sekmīgas reģionālās uzņēmējdarbības vides attīstībai Latvijā.

2012 SIA „Lattelecom” Pētniecisks projekts „Informācijas tehnoloģiju lietošanas ieradumi un barjeras to lietošanā vecuma grupā 50-65”.

Projekta mērķis bija iegūt datus un informāciju par 50-65 gadīgo mērķa grupas IT tehnoloģiju (dators, internets) lietošanas un iegādes ieradumiem, identificējot būtiskākās barjeras lietošanas uzsākšanai un IT pakalpojumu iegādei, nepieciešamo atbalstu IT kompetenču celšanā, kā arī būtiskākos faktorus, kuri determinē interesi un gatavību iegādāties un lietot IT ikdienā.

2011 AS „Swedbank” Pētījums „AS „Swedbank” darbinieku motivācijas izpēte”.

Pētījuma mērķis bija veikt AS „Swedbank” darbinieku motivāciju izpēti, identificējot būtiskākos motivāciju segmentus un atbilstošāko darbinieku motivāciju piedāvājumu.

2011 SIA „Lattelecom” „AS „Lattelecom” tēla un darbinieku motivācijas pētījums.”

Pētījuma mērķis bija veikt padziļinātu un detalizētu AS „Lattelecom” tēla izpēti dažādās mērķa grupās, un analizēt darbinieku motivācijas determinantus. Pētījuma rezultātā tika izstrādāta darbinieku motivācijas sociālo labumu sistēmas ieteikumi.

2011 Izglītības un zinātnes ministrija Pētījums „Brīvprātīgā darba attīstības iespējas Latvijā un tā ieguldījums tautsaimniecībā”.

Pētījuma mērķis bija iegūt datus un vispusīgi analizēt brīvprātīgā darba situāciju Latvijā – analizēt brīvprātīgā darba aktīvo veicēju sociāli demogrāfisko un vērtību profilu, identificēt šķēršļus brīvprātīgā darba plašākai popularitātei sabiedrībā kopumā, izvērtēt informētību par brīvprātīgo darbu, kā arī apzināt Latvijas iedzīvotāju ieinteresētību un gatavību iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā. Pētījuma ietvaros tika veikti arī ekonomiski aprēķini par brīvprātīgā darba ieguldījumu tautsaimniecībā kopumā, aprēķinot brīvprātīgā darba ieguldījumu iekšzemes kopproduktā.

2010 AS „Swedbank” Pētījums „Latvijas iedzīvotāju attieksme pret personīgo finanšu plānošanu.”

Pētījuma mērķis ir iegūt padziļinātu izpratni par iedzīvotāju attieksmi pret naudu – to veidojošiem faktoriem, un to kā attieksme rezultējas zināšanās par naudas plānošanu un rīcībās, apsaimniekojot savus finanšu līdzekļus.

2010 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam izstrāde.”

Projekta mērķis bija izstrādāt Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, organizējot plašas dažādu mērķa grupu līdzdalības un iesaistes aktivitātes.

2010 SIA „Microsoft Latvija” „Inovatīvas skolu sistēmas struktūras īstenošanas izaicinājumi un iespējas.”

Projekta mērķis bija aktualizēt inovatīvas skolas nepieciešamību Latvijā, identificēt barjeras tās ieviešanai un izstrādāt risinājumus, kā tās mazināt, lai panāktu inovatīvas skolas ieviešanu. Projekta ietvaros tiek realizētas tiešo un netiešo mērķa grupu darba grupas-diskusijas, etnogrāfiska izpēte trīs Latvijas skolās, kā arī izstrādāts inovatīvas skolas koncepts un sagatavoti ieteikumi pilotprojektu ieviešanai.

2010 Zemgales plānošanas reģions „Pētījums par Zemgales reģiona ekonomisko potenciālu un perspektīvo attīstību.”

Pētījuma mērķis bija veikt Zemgales plānošanas reģiona teritorijas ekonomiskās attīstības analīzi, pamatojoties uz reģionā esošajiem resursiem un uzņēmējdarbības vides analīzi, identificēt potenciālos reģiona ekonomiskos resursus, noteikt reģiona ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojumu, definēt priekšnosacījumus investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības sekmēšanai reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanai.

2009 VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” „Starptautiskās Lidostas „Rīga” ekonomiskās un sociālās ietekmes izvērtējums.”

Pētījuma mērķis bija izvērtēt lidostas „Rīga” ekonomisko un sociālo ietekmi Latvijas mērogā, izmantojot sociālās grāmatvedības metodoloģiju.

2009 Ekonomikas ministrija „Uzņēmēju aptauja „Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā 2001.-2009. gads”.”

Pētījuma mērķis bija izzināt Latvijas uzņēmēju viedokli par valsts un pašvaldību administratīvajām procedūrām uzņēmumu reģistrēšanas, licenču un atļauju saņemšanas, vides prasību izpildes, nekustamā īpašuma tiesību reģistrācijas, būvniecības saskaņošanas, ārējās tirdzniecības, darba tiesisko attiecību, nodokļu administrēšanas un citās jomās.

2008 Ekonomikas ministrija Pētījums „Par Latvijas uzņēmumu prioritātēm un galvenajām problēmām ārējā ekonomiskā darbībā, eksporta veicināšanu un ārējās konkurētspējas paaugstināšanu”.

Pētījuma mērķis bija veikt analīzi un izvērtēt Latvijas eksporta veicināšanas politikas īstenošanu (institucionālais un instrumentālais nodrošinājums), kā arī uzņēmumu prioritātes un problēmas ārējā ekonomiskā darbībā. Balstoties veiktajā analīzē, izstrādāt priekšlikumus eksporta veicināšanai un ārējās konkurētspējas paaugstināšanai.

2007 Valsts kanceleja „Valsts kancelejas komunikācijas audita veikšana”.

Projekta ietvaros (1) realizēts Valsts kancelejas komunikācijas audits, analizējot VK uztveri un sadarbības novērtējumu dažādās tiešajās un netiešajās mērķa grupās; (2) izstrādāti ieteikumi Valsts kancelejas komunikācijas ar ārējām un iekšējām mērķa grupām uzlabošanai.

2007 AS „Diena” Pētījuma projekts „Modernā informācijas patēriņa ietekme uz tradicionālo mediju lietojumu”.

Pētījuma projekta mērķis bija noskaidrot, kā modernais informācijas patēriņš ietekmē tradicionālo mediju lietojumu. Galvenie pētījuma uzdevumi bija: noskaidrot, kā tiek patērēta informācija (kādas ir informācijas funkcijas), kur tā tiek iegūta un kā, identificēt galvenos patērētāju ieradumus masu mediju patēriņā (noskaidrojot ikdienas ‘rituālus’ un mediju patēriņa sasaisti ar respondentu ikdienas dzīves ritmu), noskaidrot tradicionālo un moderno masu mediju lietojuma īpatnības, kā arī identificēt pēdējo gadu laika notikušās pārmaiņas mediju izmantošanā.

2007 VSIA „Latvijas Vēstnesis” „VSIA „Latvijas Vēstnesis” klientu apmierinātības izpēte”.

Projekta ietvaros tika noskaidrots valsts oficiālā laikraksta lasītāju apmierinātības līmenis ar izdevumā sniegto informāciju, izdevumu formātu, pieejamās valsts oficiālās informācijas apjomu.

2005 Valsts kanceleja Pētījums „Valsts civildienestā nodarbināto motivācija un sociālo garantiju ietekme uz to”.

Pētījuma projekta mērķis bija mērķi iegūt tiešu un padziļinātu izpratni par ierēdņu darba motivāciju un noskaidrot sociālo garantiju nozīmi, izvēloties sākt un turpināt darbu valsts civildienestā.